Zwroty i reklamacje

§6 Zwrot towaru

1. Konsument, który zamówił towar za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedawcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty (data stempla pocztowego).

3. Bieg terminu wskazanego w §6 ust 1 rozpoczyna się z dniem dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. W przypadku odstąpienia od zamówienia w trybie §6 ust 1, zamówienie uznaje się za niebyłe.

6. Koszty zwrotu towaru ponosi klient, chyba że co innego wynika z indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dla konkretnego zamówienia.

7. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów.

8. Zwrotu towaru można dokonać poprzez odesłanie formularza zwrotu załączonego do zamówienia wraz ze zwracanym towarem.

9. Do formularza o odstąpieniu od umowy należy załączyć dowód zakupu (paragon bądź Fakturę VAT).

§7 Reklamacja towaru

1. Reklamacja zgłoszona powinna być:
a) Na adres Sprzedawcy: Kiedacza 56 m.53 02-776 Warszawa

b) Na adres poczty elektronicznej sprzedawcy createyourself@o2.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

3. Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty (data stempla pocztowego).

4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia lub drogą telefoniczną.

5. Reklamacja na zasadach rękojmi (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej) może zostać zgłoszona do roku od wykrycia takiej wady, w ciągu dwóch lat od zakupu.

6. W sytuacji w której Klient został poinformowany o istnieniu wady w zakupionym towarze odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w stosunku do tej wady jest wyłączona.

7. Reklamacji nie podlegają elementy eksploatacyjne takie jak:
a) Suwaki;
b) Guziki;
c) Troki.