Regulamin

 • 1 Postanowienia ogólne i Definicje
 1. Postanowienia
 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym createyourself.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Adres internetowy sklepu to http://www.createyourself.pl
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest od pn.-pt. w godz. 10.00-18.00
 4. Zakup towarów oferowanych przez Sprzedawcę może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 5. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem Klienta o jego pełnoletności.
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej związanej z działalnością niniejszego Sklepu internetowego, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Koszty Realizacji Zamówienia – opłaty za dostawę produktów objętych zamówieniem do Klienta;
 4. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Jakuba Laskowskiego dostępny na stronie internetowej pod adresem createyourself.pl.
 5. Sprzedawca – rozumie się przez to CREATE YOURSELF Jakub Laskowski z siedzibą w Warszawie.
 6. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w ciągu których zostanie skompletowane zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, a następnie powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 8. Towar – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;
 9. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostawy Towaru (Ceny uwzględniają podatek VAT).
 • 2 Zasady korzystania ze sklepu – warunki techniczne
 1. W celu pełnego korzystania ze sklepu należy:
 1. Posiadać dostęp do Internetu;
 2. Używać przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz Cookies;
 3. Posiadać aktywne konto poczty elektronicznej e-mail;
 4. Dokonać akceptacji regulaminu.
 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, prawidłowe funkcjonowanie elementów technicznych, funkcjonowanie oprogramowania Sklepu, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym między innymi do rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp. Zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga rejestracji i jest nieodpłatne, jednakże korzystanie z sieci Internet przez klienta może podlegać opłatom zgodnym z cennikiem operatora dostarczającego Klientowi usługę korzystania z Internetu. Koszty te w całości obciążają Klienta.
 • 3 Składanie zamówień i ich realizacja
 1. Zamówienia na produkty mogą być dokonywane przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pomocą sklepu internetowego sprzedawcy.
 2. Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru zaprezentowanego do koszyka, wybrać sposób dostawy i płatności, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na towar przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma wiadomość na podany adres e-mail z podsumowaniem dokonanego zamówienia.
 4. Klient uprawniony jest do zamówienia więcej niż jednego towaru każdorazowo podczas składania zmówienia.
 5. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę wynikającą ze złożonego zamówienia. W sytuacji zmiany ceny (obniżenia bądź podwyższenia) na stronie internetowej sklepu po złożeniu zamówienia przez klienta, nie wpływa ona na dokonane zamówienie i jego kwotę.
 6. Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji zamówienia, w szczególności:
 1. W przypadku braku dostępności towaru zamówionego przez klienta;
 2. Sprzecznego z postanowieniami regulaminu;
 3. Zawierających błędy w wypełnionym formularzu przy składaniu zamówienia;
 4. Przy zamówieniach zawierających indywidualne zdobienie jeżeli ich treść jest niezgodna z obowiązującym prawem, naruszająca wolność lub godność osób trzecich, powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe lub obelżywe, jak również treści o charakterze prowokacyjnym.
 1. W przypadkach określonych w §3 ust. 6 Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail o powodzie odmowy realizacji zamówienia. W sytuacji w której Klient dokona płatności za złożone zamówienie, zostanie ona zwrócona klientowi w całości w terminie do 7 dni roboczych.
 2. Warunki umowy sprzedaży towaru określa niniejszy regulamin oraz przepisy obowiązującego prawa, a w przypadku dokonania indywidualnych ustaleń na drodze Sprzedawca – Klient, również te ustalenia.
 • 4 Dostawa oraz płatność 
 1. Klient ma prawo wybrać jedną z poniższych metod dostarczenia/realizacji zamówienia:
 1. Wysyłka na podany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 2. Wysyłka za pobraniem (z wyłączeniem zamówień zawierających indywidualne zdobienia) – dostępna wyłącznie dla Towarów ze stałej kolekcji.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar bez wad.
 2. Koszty realizacji zamówienia w całości pokrywa Klient, a które to mogą się różnić w zależności od wyboru metody płatności oraz sposobu dostawy zamówionego towaru.
 3. Koszt realizacji zamówienia wskazany jest w trakcie procesu składania zamówienia.
 4. Płatność za zamówienie może być dokonana w ramach płatności elektronicznej, na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca przesyła Klientowi dokumenty sprzedaży (w tym Faktury VAT za zamówienia) i inne dokumenty związane z zamówieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 6. Sprzedaż towarów realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 • 5 Termin realizacji zamówienia
 1. Terminy realizacji zamówienia wskazane są szczegółowo przy wybranym towarze, przy czym maksymalny czas realizacji wynosi 7 dni.
 2. W przypadku złożenia zamówienia na większą ilość towarów, czas realizacji może ulec wydłużeniu.
 3. W przypadku zamówień na towary personalizowane, tworzone według specyfikacji klienta, czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych.
 • 6 Zwrot towaru
 1. Konsument, który zamówił towar za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedawcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty (data stempla pocztowego).
 3. Bieg terminu wskazanego w §6 ust 1 rozpoczyna się z dniem dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. W przypadku odstąpienia od zamówienia w trybie §6 ust 1, zamówienie uznaje się za niebyłe.
 2. Koszty zwrotu towaru ponosi klient, chyba że co innego wynika z indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dla konkretnego zamówienia.
 3. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów.
 4. Zwrotu towaru można dokonać poprzez odesłanie formularza zwrotu załączonego do zamówienia wraz ze zwracanym towarem.
 5. Do formularza o odstąpieniu od umowy należy załączyć dowód zakupu (paragon bądź Fakturę VAT).
 • 7 Reklamacja towaru
 1. Reklamacja zgłoszona powinna być:
 1. Na adres Sprzedawcy:

Kiedacza 56 m.53

02-776 Warszawa

 1. Na adres poczty elektronicznej sprzedawcy createyourself@o2.pl
 1. Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty (data stempla pocztowego).
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia lub drogą telefoniczną.
 4. Reklamacja na zasadach rękojmi (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej) może zostać zgłoszona do roku od wykrycia takiej wady, w ciągu dwóch lat od zakupu.
 5. W sytuacji w której Klient został poinformowany o istnieniu wady w zakupionym towarze odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w stosunku do tej wady jest wyłączona.
 6. Reklamacji nie podlegają elementy eksploatacyjne takie jak:
 1. Suwaki;
 2. Guziki;
 3. Troki.
 • 8 Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonania transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 3. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dokonania zamówienia (transakcji). 
 6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych jeżeli uzna, że narusza to jego prawa.
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują aktualnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)
 2. Produkty prezentowane na stronie Sprzedawcy mają wyłącznie charakter poglądowy i nie odzwierciedlają konkretnie sprzedawanego egzemplarza.
 3. Wszelkie spory sądowe na linii Sprzedawca – Klient rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie oraz jego załącznikach. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Załączniki stanowią integralną część regulaminu.
 6. O wszelkich zmianach w regulaminie Sprzedawca będzie informował Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
 7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.