Ogólne warunki handlowe

§1 Postanowienia ogólne i Definicje

1) Postanowienia
1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym createyourself.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Adres internetowy sklepu to http://www.createyourself.pl

3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest od pn.-pt. w godz. 10.00-18.00

4. Zakup towarów oferowanych przez Sprzedawcę może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

5. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem Klienta o jego pełnoletności.

2) Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

2. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej związanej z działalnością niniejszego Sklepu internetowego, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Koszty Realizacji Zamówienia – opłaty za dostawę produktów objętych zamówieniem do Klienta;

4. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Jakuba Laskowskiego dostępny na stronie internetowej pod adresem createyourself.pl.

5. Sprzedawca – rozumie się przez to Jakuba Laskowskiego z siedzibą w Warszawie.

6. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w ciągu których zostanie skompletowane zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, a
następnie powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

8. Towar – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;

9. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostawy Towaru (Ceny uwzględniają podatek VAT).

§2 Zasady korzystania ze sklepu – warunki techniczne

1. W celu pełnego korzystania ze sklepu należy:

a) Posiadać dostęp do Internetu;

b) Używać przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz Cookies;

c) Posiadać aktywne konto poczty elektronicznej e-mail;

d) Dokonać akceptacji regulaminu.

2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, prawidłowe funkcjonowanie
elementów technicznych, funkcjonowanie oprogramowania Sklepu, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie
Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym między innymi do rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu działalności komercyjnej,
reklamowej, promocyjnej, politycznej itp. Zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów

3. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga rejestracji i jest nieodpłatne, jednakże korzystanie z sieci Internet przez klienta może podlegać opłatom zgodnym z cennikiem operatora dostarczającego Klientowi usługę korzystania z Internetu. Koszty te w całości obciążają Klienta.